SUVREMENA KRISTALOGRAFIJA U HRVATSKOJ

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI

ZNANSTVENO VIJEĆE ZA KRISTALOGRAFIJU HAZU –

HRVATSKA KRISTALOGRAFSKA ZAJEDNICA

 priređuju Znanstveni skup

SUVREMENA KRISTALOGRAFIJA U HRVATSKOJ

30. rujna 2014.

Odbor za pripremu skupa:

Mario Cetina

Marijana Đaković

Biserka Kojić Prodić

Marija Luić, tajnica

Dubravka Matković Čalogović

Ernest Meštrović

Stanko Popović, predsjednik

Ana Šantić

Darko Tibljaš

Antun Tonejc

Aleksandar Višnjevac

Znanstveni skup Suvremena Kristalografija u Hrvatskoj priređuje se u povodu  Međunarodne godine kristalografije 2014. (International Year of CrystallographyIYCr2014).

Skup priređuje Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU – Hrvatska kristalografska zajednica (HKZ). Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU suglasio s održavanjem skupa i tiskanjem Zbornika radova, s čime se suglasila i Uprava HAZU. Skup će biti od velike važnosti u promicanju kristalografskih istraživanja u Hrvatskoj. 

Skup će se održati u utorak, 30. rujna  2014. u Knjižnici HAZU, Strossmayerov trg 14, Zagreb. Jutarnja sekcija trajat će od 9,15 do 13,00 sati, a poslijepodnevna od 15,30 do 19,00 sati.

Odbor HKZ (u proširenome sastavu) razmotrio je i prihvatio pristigle prijedloge za izlaganja na skupu.

Ovaj skup prirodno slijedi znanstveni skup Kristalografija u Hrvatskoj, koji je Hrvatska kristalografska zajednica priredila 25. siječnja 2012. upovodu svoje dvadesete obljetnice. Nakon skupa objavljen je Zbornik radova (430 stranica, 40 radova, uz potporu MZOS-a i autora radova) koji predstavlja povijesni pregled znanstvenih istraživanja fizičara, kemičara, mineraloga i farmaceuta u području kristalografije u Hrvatskoj tijekom posljednjih 50 godina, te povezanost hrvatskih kristalografa sa svijetom i njihovu umreženost u svjetsku znanost.

Kratke upute autorima za izlaganja i pripremu radova:

Izlaganja u trajanju do 15 minuta trebala bi prikazati rezultate nov(ij)ih istraživanja pojedinog laboratorija, istraživačke skupine, istraživanja na projektu, s prijedlogom budućih istraživanja.  Izlaganja bi trebala biti više popularna nego znanstvena,  za širi krug slušatelja, s težištem na bitnim postignućima. Poželjno je prikazati jednu do dvije problematike gdje su postignuti važni rezultati s međunarodnim odjekom.

Radovi (autorski/višeautorski) na osnovi izlaganja objavit će se u Zborniku skupa u izdanju HAZU. Rad (na hrvatskome jeziku)  može biti stručniji,  opsega do 10 stranica (font Times New Roman, jednostruki prored, font 12, format doc, margine 3 cm) uključujući sažetak, uvod, glavni dio teksta, slike, tablice, zaključak, referencije, prošireni sažetak na engleskome jeziku. Slike i tablice treba unijeti u tekst rada. Opis slika i tablica treba biti na hrvatskome i engleskome jeziku. Treba slijediti izgled radova i  način citiranja  jednak onome u Acta Cryst.

Radove treba  pripremiti do 30. rujna 2014., te ih poslati na adrese:

spopovic@phy.hrmarija.luic@irb.hr;

Radove i prezentacije treba imenovati ovako:

PREZIME_Krist_Hrv.docx    PREZIME_Krist_Hrv.pptx

Radove će recenzirati uvaženi znanstvenici iz Hrvatske o čemu će odluku donijeti Odbor za pripremu skupa.

Kotizacija:

  • članovi HKZ-a s uplaćenom članarinom za 2014.        150 kuna
  • ostali sudionici skupa                                                220 kuna

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, osvježenje za vrijeme stanki skupa i Zbornik radova.

Kotizaciju treba uplatiti do 1. rujna 2014. na žiro račun HAZU (OIB  61989185242; s naznakom: za Hrvatsku kristalografsku zajednicu):

2360000-1101541734

IBAN: HR5123600001101541734

Zagrebačka banka d.d. Zagreb

PROGRAM SKUPA

Ujutro

9.15 – 9.25  Otvorenje skupa

Priopćenja – Predsjedavajuće  Marija Luić, Dubravka Matković Čalogović

9.25 – 9.55   Biserka Kojić Prodić:

Rendgenska kristalografija – interdisciplinarna znanost – izazov za budućnost

X-ray crystallography – interdisciplinary science – a challenge for the future

9.55 – 10.10   Stanko Popović, Antun Tonejc, Željko Skoko:

Suvremene difrakcijske metode u istraživanju polikristala 

Contemporary diffraction methods in study of polycrystals

10.10 – 10.25   Željko Skoko, Jasminka Popović, Stanko Popović:

Analiza proširenja rendgenskih difrakcijskih linija – kako odrediti mikrostrukturu
X-ray diffraction line broadening analysis – how to determine microstructure

10.25 – 10.40   Martina Vrankić, Biserka Gržeta, Dirk Lützenkirchen-Hecht, Sanja  Bosnar, Ankica Šarić:
Metode XANES, EXAFS i rendgenska difrakcija u određivanju strukture  polikristalnih dopiranih materijala
XANES, EXAFS and X-ray diffraction in structure determination of doped  polycrystalline materials

10.40 – 11.00   Stanka

Priopćenja – Predsjedavajući Darko Tibljaš, Antun Tonejc

11.00 – 11.15   Anđelka M. Tonejc, Davorin Medaković, Stanko Popović, Andrej Jaklin, Mirjana Bijelić, Ivana Lončarek:

Strukturna istraživanja biomineralizacije morskoga zekana vrste Aplysia punctata metodama elektronske  mikroskopije i difrakcije

Structural studies of biomineralization in the sea hare Aplysia punctata by electron microscopy and diffraction

11.15 – 11.30   Mira Ristić, Svetozar Musić, Stanko Popović, Mark Žic, Marijan  Marcius, Željka Petrović:

Metalni oksidi – sinteza i mikrostruktura

Metal oxides – synthesis and microstructure

11.30 – 11.40   Goran Štefanić:

Strukturne i kemijske promjene uzrokovane kontaminacijom tijekom  intenzivnog  mljevenja

Structural and chemical  changes caused by contamination during the high-energy milling

11.40 – 11.50   Dražen Balen:

Morfologija cirkona – primjena u geološkim istraživanjima

Zircon typology – application in geological investigations

11.50 – 12.00   Vladimir Bermanec, Vladimir Zebec, Željka Žigovečki Gobac, Snježana Mikulčić Pavlaković:

Značaj izučavanja kristalne morfologije

Importance of crystal morphology investigations

12.00 – 12.10   Ognjen Milat:

Četverodimenzijska kristalografija; studij modulirane strukture kompozitnog kristala (M)xCuO2

Four-dimensional crystallography; a case study of modulated (M)xCuO2 composite crystal structure 

12.10 – 12.20   Stanka

12.20 – 13.00   Predstavljanje Englesko-hrvatskoga rječnika kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala, autori Stanko Popović, Antun Tonejc, Milica Mihaljević; recenzenti Tomislav Cvitaš, Lana Hudeček, Nikola Kallay, Goran Pichler; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.   

Poslijepodne

Priopćenja – Predsjedavajući Marijana Đaković, Vladimir Stilinović

15.30 – 15.40   Vjera Novosel-Radović, Nikol Radović, T. Marjanović, M. Balen, F. Šafar:

Uloga rendgenske difrakcije u procesu održavanja parnoga termoenergetskog postrojenja

The role of X-ray diffraction in the process of servicing the steam power plant

15.40 – 15.55   Ernest Meštrović:

Kristalografija u istraživanju i kontroli djelatnih tvari

Crystallography in the research and control of active pharmaceutical ingredients

15.55 – 16.10   Goran Mikleušević, Zoran Štefanić, Marija Luić:

Uvid u katalitički mehanizam purin nukleozid fosforilaze iz E. coli s pomoću rendgenske kristalografije
Insights into the catalytic mechanism of E. coli purine nucleoside  phosphorylase by X-ray crystallography

16.10 – 16.25   Biserka Prugovečki, Dubravka Matković-Čalogović:

Strukturna istraživanja derivata inzulina

Structural characterization of insulin derivatives

16.25 – 16.40   Sanja Tomić, Alan Tus, Alen Rakipović, Goran Peretin, Mile Šikić:

BioMe: mrežni poslužitelj za analizu veznih mjesta metala u eksperimentalno određenim 3D strukturama biomakromolekula

BioMe: web-based platform for analysis of the metal-binding sites in the experimentally determined biomacromolecular 3D structures

16.40 – 16.50   Stanka

Priopćenja – Predsjedavajući Biserka Prugovečki, Zoran Štefanić

16.50 – 17.00   Mario Cetina, Ante Nagl, Vedran Krištafor, Krešimir Benci, Karlo Wittine, Mladen Mintas:

Supramolekulsko udruživanje nukleozidnih analoga

Supramolecular assembling of nucleoside analogues

17.00 – 17.10   Krešimir Molčanov:

Kristalno inženjerstvo u pripravi funkcionalnih π-elektronskih  sustava temeljeno na kinoidnim spojevima

Crystal engineering in design of functional π-electronic systems  based in quinoid compounds

17.10 – 17.20   Aleksandar Višnjevac:

Rendgenska strukturna analiza monokristala u istraživanju biomimetičkih modela mononukelarnih aktivnih mjesta metaloenzima

Single crystal X-ray diffraction in investigation of biomimetic models of mononuclear metalloezyme active sites

17.20 – 17.30   Marijana Đaković, Zora Popović:

Strukturna istraživanja halogenskih veza u kompleksima Cu(II) i Ag(I)

Structural studies of  halogen bonds in Cu(II) i Ag(I) complexes

17.30 – 17.40   Boris Marko Kukovec, Marijana Đaković, Neven Smrečki-Lolić, Zora Popović:

Kompleksi Ni(II) i Pd(II) s derivatima iminodioctene kiseline – priprava, kristalne strukture i katalitička svojstva

Nickel(II) and palladium(II) complexes with derivatives of iminodiacetic acid – preparation, crystal structures and catalytic properties

17.40 – 17.50   Stanka

Priopćenja – Predsjedavajući Jasminka Popović, Aleksandar Višnjevac

17.50 – 18.00   Gordana Pavlović, Marina Cindrić:

Supramolekulsko dizajniranje magnetskih svojstava tetranuklearnih niklovih(II) kompleksa

Magnetic properties of tetranuclear nickel(II) complexes by supramolecular design

18.00 – 18.10   Mirta Rubčić, Ivan Halasz, Gordana Pavlović, Damir Pajić, Marina Cindrić:

Imino derivati karbonohidrazida i njihovi koordinacijski spojevi

Imino derivatives of carbohydrazide and their coordination compounds

18.10 – 18.20   Vladimir Stilinović,  Branko Kaitner:

Utjecaj molekulskog dipolnog momenta na simetriju molekulskih kristala

Influence of molecular dipole moment on the symmetry of molecular crystals

18.20 – 18.30   Ivica Đilović, Krunoslav Užarević, Dubravka Matković-Čalogović, Marina Cindrić:

Molekulsko prepoznavanje – uloga anionskih templata u kemiji fleksibilnih receptora

Molecular recognition – the role of anionic templates in the chemistry of flexible receptors

18.30 – 18.45   Igor Djerdj:

Primjena direktnih metoda i metoda u kristalnom prostoru u rješavanju kristalnih struktura nekih složenih nanokristalnih spojeva

Employment of direct and direct-space methods for solving crystal structures of several complex nanocrystalline compounds

18.45   Stanko Popović: Završna riječ

Leave a comment