I N M E M O R I A M – Professor emeritus Boris Kamenar (1929 – 2012)

Akademik Boris Kamenar redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i počasni predsjednik Hrvatske kristalografske zajednice

Zauvijek nas je napustio, 12. srpnja 2012. godine, professor emeritus Boris Kamenar, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik i počasni predsjednik Hrvatske kristalografske zajednice, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, Republičke nagrade za znanstveni rad Ruđer Bošković, Nagrade grada Zagreba, Državne nagrade za životno djelo. Neumitna sudbina bila je ovaj puta jača, iako je doslovno do zadnjega daha promišljao o svojoj kemiji i kristalografiji, o položaju i značaju znanosti u društvu. Veselio se svakom novom uspjehu svojih sljedbenika u kristalografiji, kemiji i znanosti općenito.

Rođen je u Sušaku 20. veljače 1929. godine, gdje je završio osnovno i srednje školovanje. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1953. godine. Vodio je Laboratorij za kemijska i mehanička istraživanja tvornice Vulkan u Rijeci. U Odjelu strukturne i anorganske kemije u Institutu Ruđer Bošković izabran je za asistenta 1956. godine. Doktorirao je temom Nova metoda za dobivanje čistog silicija i bora 1960. godine pod mentorstvom profesora Drage Grdenića. Na Kemijskom odsjeku, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu izabran je za docenta 1962., za izvanrednog profesora 1966. te za redovitog profesora 1972. godine. Vodio je predmete: Opća kemija, Opća i anorganska kemija, Anorganska kemija, Kristalokemija i anorganska stereokemija, Organometalni spojevi. Vodio je poslijediplomski sveučilišni studij Kemije te predavao predmete: Moderne metode anorganske kemije, Odabrana poglavlja kristalokemije, Difrakcija rentgenskih zraka u monokristalnom i polikristalnom uzorku. Kao dugogodišnji nastavnik i profesor kemije odgojio je brojne naraštaje studenata, magistara i doktora znanosti. Obnašao je dužnosti pročelnika Kemijskog odsjeka PMF-a, predstojnika Zavoda za opću i anorgansku kemiju, prodekana i dekana PMF-a. Djelovao je kao dopredsjednik i predsjednik Hrvatskog kemijskog društva i član Uredništva časopisa Croatica Chemica Acta. Bio je član Kraljevskog kemijskog društva (London) i Američkog kemijskog društva. Za člana suradnika Hrvatske (tada: Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1975., za izvanrednog člana 1988. a za redovitog člana 1991. godine.

Kristalografiju i našu Hrvatsku kristalografsku zajednicu volio je iznad svega i stalno se brinuo i zalagao za njen razvoj. Zajedno s profesorom Dragom Grdenićem osnovao je u okviru Akademije Jugoslavenski centar za kristalografiju daleke 1966. godine. Obnašao je dužnost tajnika Centra do njegova gašenja 1991. godine. U tom razdoblju sudjelovao je u priređivanju godišnjih kristalografskih konferencija, uključujući šest konferencija s kristalografima Italije i Europskog kristalografskog sastanka 1991. godine. Poznavao je mnogo uglednih znanstvenika-kristalografa u Europi i svijetu. Bio je gostujući znanstvenik/profesor u Laboratory of Chemical Crystallography, University of Oxford (1964.-1965.) kod nobelovke Dorothy Hodgkin, na All Souls College – University of Oxford (1971.-1972.), te na University of Auckland, Novi Zeland (1980.) i Massey University, Palmerston North, Novi Zeland (1989.-1990., 1995.-1996.). Zalagao se za osnivanje Europske kristalografske zajednice i bio njen predsjednik i dopredsjednik (1978.-1984.). Po osnutku Republike Hrvatske sudjelovao je u osnivanju Hrvatske kristalografske zajednice 1992. godine i njenom prijamu u punopravno članstvo u ECA i IUCr. Bio je predsjednik Hrvatske kristalografske zajednice od osnutka do 2006. godine i sudjelovao u organizaciji godišnjih kristalografskih sastanaka s međunarodnim sudjelovanjem zajedno s kristalografima iz Republike Slovenije.

Na početku svoje znanstvene djelatnosti profesor Kamenar se bavio pionirskim istraživanjem priređivanja čistog silicija i bora s ciljem primjene u poluvodičkim sklopovima. Glavno područje njegova istraživnja bila je rentgenska strukturna analiza anorganskih, kompleksnih i organskih spojeva. U sklopu rješavanja kristalnih struktura zanimao se za utvrđivanje stereokemijske funkcije nepodijeljenog elektronskog para. Istraživao je kristalne strukture kompleksnih spojeva prijelaznih metala, osobito kompleksnih spojeva molibdena. Treba istaknuti radove o kristalnoj strukturi organskih spojeva od biološkog i farmakološkog interesa, npr. nove makrocikličke antibiotike iz reda azalida. Objavio je 129 znanstvenih radova u nizu prestižnih međunarodnih časopisa (npr. Acta Crystallographica, Inorganica Chimica Acta, Zeitschrift für Kristallographie, Proc. Royal Society (London), J. Chem. Soc. Dalton Trans., Polyhedron, Croatica Chemica Acta), te oko 20 stručnih radova. Podnio je preko 200 priopćenja na znanstvenim skupovima, te oko 30 pozivnih predavanja, većinom u inozemstvu. Bio je voditelj niza znanstvenih projekata. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti obnašao je dužnost voditelja Odbora za međunarodnu suradnju. Velikim zalaganjem pridonio je uspostavi veza Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s akademijama niza europskih država.

Svoju znanstvenu i nastavničku djelatnost opisao je u knjižici Sjećanja jednog kemičara u posebnom izdanju Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i časopisa Kemija u industriji, Zagreb, 2011. godine.

Professor emeritus Boris Kamenar nas je neizmjerno zadužio svojim predanim radom i djelovanjem u kristalografskoj, kemijskoj i općenito u znanstvenoj zajednici.

Zadržat ćemo profesora Kamenara u našem trajnom sjećanju.

Stanko Popović
Dubravka Matković-Čalogović

Hrvatska kristalografska zajednica